Skip to content

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1d Ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U.2022.2629 t.j. z 15.12.2022r. )

ogłasza dodatkowy nabór kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2023 rok

Dodatkowy nabór dotyczy: nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i mięsa
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na stanowisko urzędowego
lekarza weterynarii sprawującego nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i
poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie
uboju na zasadach umowy zlecenia oraz przeprowadzenie badania laboratoryjnego mięsa na obecność
włośni w TPDW ZHW w Bydgoszczy – pracownia TPDW nr 15 w Żninie ul. Nowa 4,88-400 Żnin
akredytowanej TPDW zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1375 z
dnia 10 sierpnia 2015r. Załącznik I, Rozdział I: Załącznik III
Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Nowa 4
88-400 Żnin


Miejsce wykonywania pracy: Zakład Mięsny Kwiecińscy Sp. z o.o. ul. Żnińska 4, Bożejewiczki
88-400 Żnin
Warunki pracy: Rozpoczęcie 07.08.2023r. ( Praca 1 dzień w tygodniu: piątek )


Wymagania:
– wykształcenie wyższe weterynaryjne
– prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
– poświadczenie odbycia 3 – miesięcznej praktyki w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt
rzeźnych i produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
– orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające zdolność do
podjęcia pracy przy produkcji żywności
– zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku urzędowego lekarza weterynarii przy badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym
– posiadanie pełnego tytułu ubezpieczenia społecznego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– kserokopia dyplomu
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– zaświadczenie o odbyciu 3 – miesięcznej praktyki w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt
rzeźnych i produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego lub kopie decyzji
wyznaczeń nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i poubojowego, oceny mięsa
i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju na zasadach
umowy zlecenia.
– orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające zdolność do
podjęcia pracy przy produkcji żywności

– zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku urzędowego lekarza weterynarii przy badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym
– oświadczenie o posiadaniu pełnego tytułu ubezpieczenia społecznego

Termin składania dokumentów: 28 lipca 2023r.
Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Nowa 4
88-400 Żnin
z dopiskiem „oferta pracy – nadzór nad ubojem”

Inne informacje:
Oferty otrzymane po upływie terminu oraz oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą
rozpatrywane. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz
czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
wstępnej, w przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez
indywidualnego powiadomienia o tym fakcie).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem PIW Żnin 52/ 3032006

Załączniki:

  1. Oświadczenie ZUS
  2. Zgłoszenie wstępnej gotowości do wykonywania czynności