Skip to content

Regulamin

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Żninie

Ustalił:
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Żninie

W uzgodnieniu z:
Kujawsko-Pomorskim
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

Żnin 2010

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§, 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.),

2) zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 ),

3) niniejszego regulaminu.

§, 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej, Regulaminem, określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Żninie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie, należy przez to rozumieć powiat żniński,

2) Powiatowym Lekarzu, należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie,

3) Inspektoracie, należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie,

4) Komórkach organizacyjnych, należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w §, §, 11 – 17 Regulaminu,

5) kierowniku, należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów &ndash, starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§, 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu żnińskiego,

5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Żninie ul. Nowa 4

Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§, 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2. W zespołach, o którym mowa w §, 11 i 12, kierownikiem może starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§, 5

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu,

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu,

4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych,

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej,

6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§, 6

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
1) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

2) Zespół ds. finansowo, księgowych,

3) Zespół ds. administracyjnych,

4) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,

5) Pracownia badania mięsa na obecność włośni.

4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

2) Samodzielne stanowisko ds. odkażania.

§, 7

1. Kierownicy odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa,

2) porządek i dyscyplinę pracy,

3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§, 8

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą,

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny,

3) głównego księgowego – w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe,

4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą,

2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument,

3) głównego księgowego – w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w §, 14 ust. 2, oraz
2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§, 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§, 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§, 11

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
2) badania kontrolne zakażeń zwierząt,
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
4) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
5) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
6) przeprowadzanie kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku II pkt A ust. 6-8 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65),
7) sprawowanie nadzoru nad:
a) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
b) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
c) przestrzeganiem przepis�w o ochronie zwierząt,
d) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
e) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
f) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawc�w,

2. W skład zespołu, o kt�rym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) starszy inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chor�b zakaźnych zwierząt,

2) inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chor�b zakaźnych zwierząt,

3) inspektor weterynaryjnych ds. ochrony zwierząt,

4) inspektor weterynaryjnych ds. kontroli wymog�w wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt.

§, 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produkt�w zwierzęcych należy:

1) monitorowanie chor�b odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnik�w chorobotw�rczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,
2) badanie zwierząt rzeźnych oraz produkt�w pochodzenia zwierzęcego,
3) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produkt�w w rozumieniu przepis�w o kontroli weterynaryjnej w handlu,
4) sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produkt�w pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatk�w stosowanych w żywieniu zwierząt, organizm�w genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizm�w genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
c) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
5) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produkt�w leczniczych i skażeń promieniotw�rczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
6) prowadzenie wymiany informacji w ramach system�w wymiany informacji, o kt�rych mowa w przepisach Unii Europejskiej,
7) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organ�w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykuł�w Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organ�w Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o kt�rym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

2. W skład zespołu, o kt�rym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności,

2) inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności,

3) inspektor weterynaryjny ds. pasz,

4) inspektor ds. ubocznych produkt�w zwierzęcych.

§, 13

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo &ndash, księgowych należy:

1) opracowywanie projektu budżetu Inspektoratu,

2) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Inspektoratu,

3) opracowywanie projekt�w decyzji Powiatowego Lekarza wprowadzających zmiany w budżecie Inspektoratu w zakresie upoważnienia określonego decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojew�dzkiego Lekarza Weterynarii,

4) opracowywanie okresowych ocen wykonania dochod�w i wydatk�w Inspektoratu,

5) przygotowywanie projektu planu dochod�w i wydatk�w funduszu świadczeń socjalnych,

6) obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochod�w i wydatk�w budżetowych
i zakup�w inwestycyjnych, a także obsługa funduszu płac i świadczeń
z ubezpieczenia społecznego pracownik�w,

7) terminowe przekazywanie dochod�w budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej,

8) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Inspektoratu,

9) wsp�łpraca z NBP w zakresie obsługi bankowej, rachunk�w w tym bieżącego
i pomocniczych,

10) obsługa finansowa funduszu świadczeń socjalnych,

11) sporządzanie bilansu rocznego,

12) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do cel�w prawem przewidzianych,

13) prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnego stanowisk pracy,

14) wsp�łdziałanie z odpowiednimi instytucjami i urzędami w zakresie spraw pracowniczych, ubezpieczeniowych i statystycznych.

2. Gł�wny księgowy odpowiada w szczeg�lności za przestrzeganie przepis�w zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
2) kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z obsługą finansowo &ndash, księgową Inspektoratu,
3) przygotowywanie projektu zasad rachunkowości i nadz�r nad ich stosowaniem,
4) pełnienie obowiązk�w kierownika zespołu do spraw finansowo-księgowych,
5) opracowywanie plan�w finansowych Inspektoratu,
6) nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu Inspektoratu i przestrzegania dyscypliny finansowej.

3. W skład zespołu, o kt�rym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) gł�wny księgowy,

2) referent ds. administracyjno-księgowych.

§, 14

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1) prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy,
2) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
3) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
4) prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia,
5) opracowywanie projekt�w um�w o pracę,
6) sporządzanie świadectw pracy,
7) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich w formie pisemnej i elektronicznej,
8) prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
9) kierowanie pracownik�w na badania okresowe,
10) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Inspektoracie, w tym w szczeg�lności przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie bhp oraz organizowanie okresowych szkoleń BHP,

11) obsługa kasowa Inspektoratu,

12) prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu, w tym środk�w trwałych,

13) administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, realizacja zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych poprzez wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokument�w,

14) tworzenie oraz prowadzenie rejestr�w informatycznych wynikających z zakresu zadań Inspektoratu,

15) utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczeń Inspektoratu.

2. W skład zespołu, o kt�rym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) starszy inspektor ds. administracyjnych,

2) informatyk,

3) sprzątaczka.

§, 15

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1) obsługa prawna w zakresie spraw związanych z postępowaniem administracyjnym, prawem pracy, prawem cywilnym i postępowaniem cywilnym,
2) wykonywanie zastępstwa procesowego,
3) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przetargowej,
4) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Inspektoratu,
5) udział w negocjowaniu warunk�w um�w i porozumień zawieranych przez Inspektorat.

§, 16

1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni (Powiatowego Oddziału do spraw badania w kierunku włośni) należy:

1) Urzędowe badanie pr�bek mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania pr�bki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła, wykonywanych na zlecenie lekarzy weterynarii wyznaczonych na podst. art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjne do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,
2) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zatwierdzoną Księgą Zarządzania i pozostałymi dokumentami Systemu Zarządzania,
3) Wnioskowanie do Powiatowego Lekarza o zakup wyposażenia, materiał�w pomocniczych i usług.

2. Zar�wno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe mu Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojew�dzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

§, 17

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. odkażania należy:

1) wykonywanie dezynfekcji w obiektach, w związku ze zwalczaniem chor�b zakaźnych zwierząt,
2) prowadzenie obowiązującej dokumentacji weterynaryjnej, w związku z wykonywanymi zabiegami odkażania,
3) utrzymywanie w czystości i porządku sprzętu do dezynfekcji, samochod�w oraz pomieszczeń magazynowych i garażowych.

§, 18

W związku z art. 104 §, 2 Kp regulaminu pracy nie wprowadza się, gdyż Inspektorat zatrudnia mniej niż 20 os�b. Każdy pracownik otrzymuje informację o obowiązujących normach czasu pracy, terminach dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, terminach, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia, o sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.